Warning: is_readable(): open_basedir restriction in effect. File(/plugins/rocket-lazy-load-cs_CZ.mo) is not within the allowed path(s): (/data/web/virtuals/253718/virtual) in /data/web/virtuals/253718/virtual/www/domains/duostone.cz/wp-includes/l10n.php on line 741
Obchodní podmínky - DuoStone | Desky, obklady a dlažby z přírodního kamene
loader image

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené mezi společností

DuoStone s.r.o.

Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno

IČO 092 95 488
DIČ CZ 092 95 488

Telefonní číslo: +420 737 259 172
Kontaktní e-mail: info@duostone.cz
společnost zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 118309

Zastoupená Jiří Hudec a Tolga Yilmaz, jednatelé. Jednatelé jsou oprávněni jednat samostatně

(dále jako „Prodávající“)

I.

Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále také jako „Obchodní podmínky“ nebo „VOP“) vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavíraní rámcové smlouvy o prodeji zboží, které představuje zejména mramor či travertin v různých stylech provedení, kdy se jedná o přírodní materiál, s čímž je Kupující ztotožněn (dále jen jako „smlouva“) a při uzavírání jednotlivých dílčích smluv, objednávek mezi Prodávajícím a jeho zákazníky, kupujícími.
 2. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od ustanovení Obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě, případně v jednotlivé dílčí objednávce zákazníka/kupujícího. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat a novém znění však musí vždy zákazníka/kupujícího informovat, případně mu umožnit řádně se seznámit s novým zněním Obchodních podmínek. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly, pokud Prodávající neprokáže, že Kupující měl prokazatelně možnost se s novým zněním Obchodních podmínek seznámit (viz. např. zveřejněním aktuálního znění na internetových www.duostone.cz).V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a pokud je na straně kupujícího spotřebitel, též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).
 3. Uzavřením kupní smlouvy je kupující vázán těmito obchodními podmínkami.
 4. Zbožím, které může být předmětem smlouvy, jsou zejména mramor a travertin, případně jiné zboží podle aktuální nabídky Prodávajícího zveřejněné na internetových stránkách duostone.cz, v katalogové nabídce Prodávajícího, případně jakékoliv jiné nabídce Prodávajícího presentované kupujícímu/zákazníkovi.

II.

Platební podmínky

 1. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu, mimo způsobů individuálně dohodnutých ve smlouvě či v individuální objednávce, i některým z níže uvedených způsobů:
  1. v hotovosti při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru zboží;
  2. bezhotovostně před dodáním zboží převodem na bankovní účet prodávajícího (pokyny k provedení platby budou kupujícímu sděleny v potvrzení objednávky);
 2. Prodávající je oprávněn umožnit placení zboží po dodání zboží. Tento způsob platby je zpravidla vyhrazen pro stálé zákazníky. Závazek kupujícího uhradit cenu zboží je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Konkrétní platební podmínky mezi smluvními stranami závisí vždy na ujednání v dané dílčí objednávce. Může být ujednáno, že kupní cena za zboží je hrazena před expedicí zboží. Prodávající je rovněž oprávněn požadovat úhradu zálohové platby.
 3. Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být kupujícímu podnikateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením Kupujícího vznikla, tím není dotčen. V případě spotřebitele mu bude účtován úrok z prodlení 0,4 % denně z dlužné částky.
 4. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných závazků kupujícího.
 5. Platba zboží je možná v českých korunách (CZK) nebo v eurech (EUR).
 6. Náklady na dodání zboží budou kupujícímu účtovány v závislosti na velikosti a povaze zboží a na ceníku zvoleného dopravce. Pokud nebude možné náklady na dopravu stanovit předem, bude cena sdělena dodatečně a kupující je s tímto srozuměn.

III.

Ochrana osobních údajů a důvěrné informace

 1. Kupující uzavřením kupní smlouvy uděluje souhlas se zařazením všech jeho osobních a jiných údajů uvedených v objednávce, jakož i dalších údajů získaných při obchodním styku (dále jen „osobní údaje“) do databáze správce (dále také jako „správce“), tj. společnosti DuoStone s.r.o., jejich zpracováním, a to i prostřednictvím správcem pověřených zpracovatelů (dále jako „zpracovatel“).
 2. Osobní údaje budou zpracovávány k obchodním a marketingovým potřebám správce, včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (zejména formou e-mailu a SMS zpráv). Účelem zpracování je rovněž je realizace uzavřené kupní smlouvy, provedení platby, dodání objednaného zboží, ověření vaší spokojenosti s nákupem a ochrana práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřené kupní smlouvy.
 3. Souhlas se poskytuje na dobu do odvolání souhlasu. Subjekt údajů bere na vědomí, že má práva dle ustanovení § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že má právo přístupu k osobním údajům. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
 4. Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.
 5. Osobní údaje Kupujícího se budou zpracovávat v rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště, adresa pro doručení zboží, e-mailová adresa, telefonický kontakt, údaje o zakoupeném zboží a jeho ceně, kód objednávky, ID platby, pokud je kupující právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, budou se zpracovávat také údaje o obchodní firmě, IČ, DIČ, adrese sídla nebo místě podnikání, fakturační adrese, identifikační údaje zástupce nebo jiné kontaktní osoby, údaje o čísle bankovního účtu a kódu banky.
 6. Osobní údaje mohou být předány dopravci v minimálním rozsahu, který je nutný k doručení zboží, zejména tedy jméno a příjmení kupujícího, adresu/místo doručení, telefonní kontakt, případně další nezbytné údaje potřebné k řádnému doručení zboží.
 7. Kupující může kdykoli odvolat udělený souhlas a to písemným oznámením na adresu Zprostředkovatele, případně emailem na info@duostone.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů předcházející takovému zpracování.
 8. Prodávající se zavazuje přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům a jejich zneužití.
 9. Kupující dále bere na vědomí a seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů Prodávajícího, které jsou dostupné na webových stránkách www.duostone.cz
 10. Pokud jsou při sjednávání smlouvy a dílčích objednávek kupujícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy, zavazují se kupující uchovávat tyto informace jako důvěrné a
 • neposkytnout je bez souhlasu prodávajícího jiné osobě;
 • nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;
 • nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

IV.

Dodání zboží a práva z vadného plnění

 1. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a vybavené potřebnými doklady. Potřebnými doklady jsou případné certifikáty a další dokumenty nezbytné pro převzetí a užívání zboží. Není-li dohodnuto jinak, jsou doklady poskytovány v českém jazyce.
 2. Na základě dohody smluvních stran může prodávající zajistit pro kupujícího přepravu zboží a pojištění zboží po dobu přepravy. Cenu dopravy i pojištění je povinen hradit kupující dle platného tarifu dopravce. Za dodání zboží kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu dopravci. Dodáním zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.
 3. Před převzetím zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.
 4. Neprodleně po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je povinen jej oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od převzetí zboží. Zjištěné závady je kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámením závady.
 5. Práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).
 6. V případě, že je kupující spotřebitel, má právo na záruční dobu na spotřební zboží v délce 24 měsíců. Společnostem a fyzickým podnikajícím osobám je poskytována záruka na zboží v době trvání 12 měsíců.
 7. Dodavatel prohlašuje, že dodané zboží bude odpovídat technickým normám a bude mít vlastnosti obvyklé u příslušného druhu zboží.

V.

Odstoupení od smlouvy

 1. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí), případně vrátí kupní cenu v hotovosti.
 2. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od smlouvy v době 14 dní od jejího uzavření, v případě, že je smlouva uzavřena prostřednictvím prostředků na dálku, tedy i v případě internetového nákupu, v případě emailové objednávky.
 3. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s podnikatelem, je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 4 týdny.
 4. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 4 týdny od sjednaného dne dodání.
 5. Kupující jako podnikatel není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.
 6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

VI.

Závěrečná ustanovení

 1. Pokud právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
 2. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít i v jiném jazyce, pokud se tak smluvní strany dohodnou. V případě dodávky zboží na území České republiky má však vždy přednost znění smlouvy v českém jazyce.
 3. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 4. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Toto neplatí, pokud je kupující spotřebitelem. V případě sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je spotřebitel, bude spor řešen obecnými soudy.
 5. Kupující prohlašuje, že se s obchodními podmínkami seznámil v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 15. 10. 2020

 

Napište nám!

Q

Napište nám!

Q